Cymorth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Mae Plas Garnedd yn darparu cymorth i rai o blant a theuluoedd mwyaf bregus yn y gymuned.

Pan fydd plant angen gofal a chymorth, maent angen rhywun y gallent ymddiried ynddo, rhywun sydd yn deall anghenion arbennig, a rhywun dibynadwy. Ein nod yma ym Mhlas Garnedd yw rhoi’r unigolyn yn ganolog, a hynny drwy ddarparu dull cymorth gweithredol wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Rydym yn arbenigo mewn ymyrraeth argyfwng, gan anelu i gadw plant a phobl ifanc yn saff ac allan o drwbl yn eu hardal leol. Rydym yn cyd-weithio gydag amryw o asiantaethau ac yn ffocysu ar ganlyniadau positif ar gyfer defnyddwyr ein gwasanaeth.

Mae ein staff cefnogi yn hyfforddedig iawn ac wedi derbyn hyfforddiant arbenigol mewn ‘ACES’ (Adverse Childhood Experiences) diogelu a pharch. Ein blaenoriaeth yw lles a diogelwch defnyddwyr ein gwasanaeth. Rydym yn dewis a dethol y tîm cywir yn ofalus er mwyn darparu parhad mewn gofal a chymorth sydd ei angen gan ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Rydym yn ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, gan roi’r flaenoriaeth i’r plant a phobl ifanc yn yr holl waith cynllunio, cyflawni a dadansoddi, gan sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth i fyw bywyd saff, hapus, iach a llwyddiannus. Mae ein cynnig eang o fewn y gwasanaeth dan arweiniad sylfaen dystiolaeth gref o beth sydd yn gweithio orau. Mae’n cael ei dywys gan ein gwaith dyddiol gyda phlant a phobl ifanc a’r sefydliadau sydd yn cyd-weithio gyda ni i’w helpu a’u cefnogi.